Moneytolia

As Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. Kullanıcı Çerçeve Sözleşmesi

MADDE 1 - Taraflar

Bir tarafta AS Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. (Moneytolia) ile diğer tarafta ödeme hizmetlerini temin etmek üzere işbu Sözleşme’yi onaylamış ödeme hizmeti kullanıcısı (Kullanıcı) sürekli ödeme ilişkilerinin, bunlara ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesini teminen aşağıda yer verilen hususlarda anlaşmışlardır.

İşbu Sözleşme’de Moneytolia ve Kullanıcı müştereken “Taraflar”, münferiden “Taraf”
olarak anılacaktır.

Moneytolia’nın bilgileri aşağıdaki gibidir.

Ticaret Unvanı

AS Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.

Telefon Numarası

0212 278 80 00

Adres

Levent Mahallesi Levent Caddesi No: 14 Beşiktaş - İstanbul / Türkiye

E-posta Adresi

[email protected]

Kep Adresi

[email protected] 

Mersis No

86121992900001

MADDE 2 - Tanımlar

Alıcı: Ödeme ve/veya elektronik para işlemine konu Fon’un ulaşması istenen ve/veya Kullanıcı’nın mal veya hizmet temin etmek üzere Moneytolia hizmetlerini kullanarak ödeme yaptığı gerçek veya tüzel kişi.

Doğrudan Borçlandırma İşlemi: Gönderen’in kendi ödeme hizmeti sağlayıcısına, Alıcı’ya veya ödeme hizmeti sağlayıcısına verdiği onaya dayanılarak, Ödeme İşlemi’nin Alıcı tarafından başlatıldığı ve Gönderen’in Elektronik Para Hesabı’nın borçlandırıldığı ödeme hizmeti.

Elektronik Para: Elektronik para ihraç eden kuruluş tarafından kabul edilen fon karşılığı ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, Kanun’da tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan ve elektronik para ihraç eden kuruluş dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından da ödeme aracı olarak kabul edilen parasal değer.

Elektronik Para Hesabı: İhraç edilen Elektronik Para’nın Kullanıcı bazında izlendiği ve kayıt altında tutulduğu hesap.

Fon: Banknot, madeni para, kaydi para veya Elektronik Para.

Gönderen: Kendi Elektronik Para Hesabı’ndan veya Elektronik Para Hesabı bulunmaksızın Ödeme Emri veren gerçek veya tüzel kişi.

Harcama İtirazı: Kart ve ek kart hamillerinin kart kullanımıyla ilgili olarak yapacakları şikâyet ve
itiraz başvuruları.

Hassas Ödeme Verisi: Kullanıcı tarafından Ödeme Emri’nin verilmesinde veya Kullanıcı kimliğinin doğrulanmasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da Kullanıcı adına sahte işlem yapılmasına imkan verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV, CVV2, CVC2 kodu gibi kuruluşlar tarafından ihraç edilen ödeme araçlarına ilişkin kişisel güvenlik bilgileri.

Kanun: 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun.

Kimlik Tanımlayıcı: Moneytolia tarafından Kullanıcı’ların kimliğinin belirlenmesi ve diğer kişilerden ayırt edilmesi amacıyla Kullanıcı’lara özgülenen sayı, harf veya sembollerden oluşan
kombinasyon ile şifreler.

Ödeme Aracı: Moneytolia ile Kullanıcı arasında belirlenen ve Kullanıcı tarafından Ödeme Emri’ni gerçekleştirmek için kullanılan kart, cep telefonu, şifre ve benzeri kişiye özel araç.

Ödeme Emri: Kullanıcı tarafından Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmesi amacıyla Moneytolia’ya ya da Sistem Ortağı’na verilen talimat.

Ödeme İşlemi: Gönderen veya ALICI’nın talimatı üzerine gerçekleştirilen Fon yatırma, aktarma veya çekme faaliyeti.

Ödeme Hizmetleri: Kanun’un 12. maddesi çerçevesinde ödeme hizmeti olarak kabul edilen hizmetler.

Sistem Ortağı: Moneytolia’nın Ödeme Hizmetleri’nin ifası veya işlenmesi sırasında işbirliğinde bulunduğu banka veya diğer finansal kurumlar ile Ödeme Hizmetleri’nin tamamlanmasında ilgisi bulunan üçüncü kişiler.

Temsilci: Moneytolia tarafından taahhüt edilen hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla Moneytolia adına ve hesabına hareket eden gerçek / tüzel kişiler.

Uzaktan İletişim Aracı: Mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesajı, internet, kısa mesaj hizmetleri gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkan veren her türlü araç veya ortam.

MADDE3 - Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu, Moneytolia tarafından Kullanıcı’ya sunulacak hizmetlerin kapsamının ve bu hizmetlere ilişkin Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 4 – Ödeme ve Elektronik Para Hizmetlerine İlişkin Esaslar ve Hizmet Süreçleri

4.1. Kullanıcı, ödeme hizmetlerinden ve elektronik para hizmetlerinden, aşağıda belirtilen süreçleri tamamlayarak Moneytolia nezdinde oluşturulacak Elektronik Para Hesabı ve/veya kendisine tahsis edilecek olan Ödeme Aracı vasıtasıyla faydalanabilecektir.

4.2.  Ödeme İşlemi’nin başlatılması ve gerçekleştirilmesi dahil Moneytolia’nın sunduğu tüm hizmetleri kullanmaya başlamadan önce Kullanıcı, kolay tahmin edilemeyen, üçüncü kişilerle paylaşmayacağı ve web sayfasında ya da mobil uygulama üzerinden yapılan yönlendirmelere uygun olarak bir şifre belirler. Söz konusu şifre, Kullanıcı’nın kimlik tanımlayıcısı olarak kabul edilir.

4.3.  Kullanıcı, Moneytolia üzerinden hesap açılışı ve/veya Ödeme Aracı talebini Moneytolia’ya iletir. Kullanıcı’nın talep ettiği hizmete ilişkin bilgi ve belgelerin Moneytolia tarafından 5.1.h’de belirlenen kanallar aracılığıyla ibrazı zorunludur. Moneytolia hesap açılışı sırasında müşteriyi tanıma ilkesi çerçevesinde Kullanıcı’dan TC Kimlik No, Ad Soyad, Doğum Yeri ve Tarihi, Uyruk, Adres Bilgisi, İş ya da Meslek Bilgisi, Telefon Numarası, Elektronik Posta Adresi, Anne ve Baba Adı vb. bilgileri ve söz konusu bilgileri içeren belgeleri talep etme hakkına sahiptir. Moneytolia, sunulan hizmetin niteliğine ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Kullanıcı’dan farklı bilgi ve belge talep etme ve bunların iletim kanallarını belirleme hakkını saklı tutar.

4.4. Kullanıcı’nın 4.3. maddesindeki bilgi ve belgeleri Moneytolia’ya ibraz etmesi halinde dahi Moneytolia’nın, Kullanıcı’nın ödeme ve elektronik para hizmetlerini kullanma talebini reddetme hakkı saklıdır.

4.5. Moneytolia tarafından sunulacak ödeme ve elektronik para hizmetleri aşağıda verilmiştir.

 • Ödeme hesabına para yatırılması ve ödeme hesabından para çekilmesine imkan veren izmetler de dâhil olmak üzere ödeme hesabının işletilmesi için gerekli tüm işlemler,
 • Ödeme hizmeti Kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdinde bulunan ödeme hesabındaki fonun aktarımını içeren, bir defaya mahsus olanlar da dâhil doğrudan borçlandırma işlemi, ödeme kartı ya da benzer bir araçla yapılan ödeme işlemi ile düzenli ödeme emri dâhil para transferi,
 • Ödeme aracının ihraç veya kabulü,
 • Para havalesi
 • Fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmetler ve
 • Fon karşılığı elektronik para ihracı

4.6. Ödeme ve elektronik para hizmetlerinin temini, kapsamı, yöntemleri ve bu yöntemlerle hizmet sunulmasına devam edilmesi, yeni yöntemler eklenmesi veya bazı yöntemlerin kaldırılmasına karar verilmesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. (TCMB) mevzuatı sınırları dahilinde münhasıran Moneytolia’nın takdirindedir.

4.7. Ödeme ve elektronik para hizmetlerine yönelik tavan ve taban limit belirleme hakkı, mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere Moneytolia’ya aittir.

4.8. Moneytolia tarafından ihraç edilen elektronik paranın son kullanma tarihi, yapılan son işlem tarihinden itibaren 12 (oniki) aydır. Kullanıcı tarafından;

 • Son kullanma tarihinden önce elektronik paranın fona çevrilmesinin istenmesi ve
 • Son kullanma tarihinden itibaren bir yıldan uzun bir süre geçtikten sonra elektronik paranın fona çevrilmesinin istenmesi durumunda, Moneytolia internet adresinde yer alan ücret ve komisyonların Kullanıcı tarafından ödenmesini talep edebilir.

4.9. Moneytolia’nın Kullanıcı’ya sunduğu ödeme hizmetleri ve elektronik para hizmetleri, TCMB ve diğer ilgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurallar dahilinde TCMB tarafından açıklanan tüm para birimleri ile gerçekleştirilebilir. Söz konusu hizmetler ile ilgili olarak uygulanacak döviz kuru TCMB günlük alış/satış kuru ile serbest piyasada geçerli olan alış/satış kurları dikkate alınarak hesaplanır. Kullanıcı, bu yönteme göre belirlenecek döviz kurundaki değişikliklerin derhal geçerli olacağını kabul eder.

4.10. Moneytolia, Kullanıcı’ya Elektronik Para Hesabı’na erişim imkânı tanıyan Kimlik Tanımlayıcı’ların teyidini sağlayacak ve giriş yapılacak yöntemleri belirleyecektir.

4.11. Kullanıcı, Ödeme Emri’nin gerçekleştirilmesi için alıcı, ödeme yöntemi, ödeme işleminin tutarı, para birimi, işlem açıklaması ve hizmetin niteliğine göre talep edilecek diğer bilgileri Moneytolia’ya iletmek zorundadır.

4.12. Kullanıcı, Ödeme İşlemi’nin başlaması ve tamamlanmasına ilişkin olarak, Moneytolia’ya Moneytolia üzerinden onay verir. Ödeme İşlemi, Kullanıcı tarafından Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmesi için Moneytolia tarafından üretilen doğrulama kodunun Kullanıcı tarafından ilgili alana girilmesi ya da söz konusu kodun Kullanıcı’ya sunularak onay alınması vb. yöntemler ile yetkilendirilmiş kabul edilecektir. Ödeme İşlemi’ne ilişkin onay, kararlaştırılan yönteme uygun olarak Ödeme İşlemi öncesinde verilebileceği gibi sonrasında da verilebilir. Kararlaştırılan yönteme uygun olarak onaylanmamış Ödeme İşlemi yetkilendirilmemiş sayılır. Ayrıca Kullanıcı, söz konusu yöntemi kullanarak Ödeme İşlemi’ne ilişkin verdiği onayı geri alabilir.

4.13. Ödeme Emri, Gönderen sıfatını haiz Kullanıcı bakımından Moneytolia’ya ulaştıktan sonra geri alınamaz. Kullanıcı:

 • Ödeme İşlemi’nin Alıcı tarafından veya Alıcı aracılığıyla başlatıldığı durumlarda, Ödeme Emri’ni Moneytolia’ya ilettikten veya Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmesi için onay verdikten sonra Alıcı’nın aksi yönde mutabakatı olmadığı sürece Ödeme Emri’ni geri alamayacağını,
 • Doğrudan Borçlandırma İşlemi kullanılarak yapılan Ödeme İşlemi’nde, Ödeme Emri’ni en geç Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmesi için kararlaştırılan günden önceki iş gününün sonuna kadar geri alabileceğini,
 • Ödemenin belirli bir günde, belirli bir dönemin sonunda veya Kullanıcı’nın ödemeye ilişkin Fon’ları Moneytolia’nın tasarrufuna bıraktığı günde gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığı hallerde Ödeme Emri’ni en geç Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmesi için kararlaştırılan günden önceki iş gününün sonuna kadar geri alabileceğini,
 • Yukarıda belirtilen durumlarda Ödeme Emri’ni geri alması halinde Moneytolia’nın web sitesinde yer alan ücret tarifesine uygun olarak ücretlendirilebileceğini kabul eder.

4.14. Ödeme Emri’nin Gönderen sıfatını haiz Kullanıcı bakımından Moneytolia’ya ulaştığı an, Ödeme Emri’nin alındığı andır. Ödeme Emri’nin Gönderen sıfatını haiz Kullanıcı bakımından Moneytolia’ya iş günü dışında ulaştığı anlarda, Ödeme Emri, izleyen ilk iş günü alınmış sayılır. Moneytolia, Ödeme Emri’nin iş günü içerisinde en son ne zaman alınacağına ilişkin bir saat belirleme hakkını haizdir. Bu saatten sonra, Moneytolia tarafından alınan Ödeme Emri’nin, ertesi iş günü Moneytolia’ya ulaştığı ve ertesi iş günü ulaştığı anın Ödeme Emri’nin alındığı an olduğu kabul edilir.

4.15. Moneytolia’nın sunduğu ödeme hizmetlerine ilişkin işlemlerin azami tamamlanma süreleri Ödeme İşlemi’nin türüne ve Sistem Ortağı ile anlaşma durumuna göre değişiklik gösterebilir. Bununla birlikte Ödeme İşlemi’nin EFT işlemi içermesi durumunda tamamlanabileceği azami süre, söz konusu işleme ilişkin ödeme emrinin alındığı andan sonraki iş günü saat 16:30’a kadardır.

4.16. Kullanıcı, ödeme ve elektronik para hizmetleri çerçevesinde gerçekleştirilen her işleme ilişkin aşağıdaki bilgilerin yer aldığı dekonta talep ettiği an mobil uygulama ya da internet adresi üzerinden ulaşabilir.

 • Dekont No/İşlem Referans No ve Alıcı bilgisi,
 • Tutar ve işlemin gerçekleştiği para birimi,
 • İşleme ilişkin ücret ve komisyonların dökümü,
 • Varsa Ödeme İşlemi’nde kullanılan döviz kuru ve hesaplama yöntemine ilişkin bilgiler.

MADDE 5 - Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1. Moneytolia’nın Hak ve Yükümlülükleri

a. Moneytolia, Ödeme İşlemi’nin mevzuata ya da iç politikalarına aykırı olması, işlemin taraflarına ve işlemin gerçekliğine ilişkin şüphe bulunması halinde işlemi reddetme hakkına sahip olacaktır.

b. Moneytolia, Ödeme Aracı’nın hileli veya yetkisiz kullanımı şüphesini doğuran durumlarda Ödeme Aracı’nı kullanıma kapatma hakkına sahip olacaktır. Moneytolia, diğer kanunlarda yer alan bilgi verilmesini engelleyici hükümler ile güvenliği tehdit edici objektif nedenlerin bulunması hali dışında Kullanıcı’yı kullanıma kapatma gerekçesi konusunda elektronik posta ve/veya kısa mesaj ile bildirir.

c. Moneytolia, yetkisiz kişilerin bilgi sistemlerine erişimlerinin engellenmesini sağlamak adına yüksek güvenlik seviyesine sahip şifreleme algoritmaları ve yüksek güvenlik standartlarını kullanmak ve TCMB tarafından istenen önlemleri almak ile yükümlüdür.

d. Moneytolia’nın, ödeme ve elektronik para hizmetlerinin düzgün olarak çalışması için sistemi geçici olarak durdurma veya sınırlandırma hakkı saklıdır. Moneytolia, dış hizmet almadığı ve kendi bünyesinde yer almayan üçüncü sistemlerden kaynaklanan sorunlar nedeniyle ödeme ve elektronik para hizmetlerinin zamanında gerçekleşmemesinden sorumlu değildir.

e. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında sağlanan ödeme ve elektronik para hizmetleri karşılığında Moneytolia’ya internet adresinde belirtilen işlem türleri ve koşulları kapsamında ücret ve komisyonları ödeyecektir. Ücret ve komisyonların kapsamı Moneytolia tarafından tek taraflı olarak değiştirilip, genişletilebilir. Ücret ve komisyonlar, Moneytolia tarafından güncellenebilecek olup, Kullanıcı, işbu Sözleşme uyarınca kendisine yapılan bildirimi müteakip söz konusu değişiklik nedeniyle Sözleşme’yi feshetmediği takdirde ödeme ve elektronik para hizmetlerini kullandığı sürece güncel ücret ve komisyonların Moneytolia internet adresinde belirtilen periyotlarla kendisinden tahsil edileceğini kabul eder.

f. İşbu Sözleşme kapsamında sağlanan ödeme ve elektronik para hizmetleri aracılığı ile temin edilen mal ve hizmetlere ilişkin ücretler ve bu ücretlerin tahsilatına ilişkin koşullar ilgili mal ve/veya hizmetin sağlayıcısı konumundaki Alıcı tarafından belirlenmekte olup, Kullanıcı bu hususta Moneytolia’nın herhangi bir yetki veya sorumluluğunun söz konusu olmadığını kabul eder.

g. İşbu Sözleşme kapsamında yapılacaktek seferlik işlemlerin ve aylık toplamda yapılan işlemlerin adet ve tutar limiti Moneytolia tarafından belirlenecek olup, herhangi bir zamanda revize edilebilecektir. Moneytolia’nin ödeme ve elektronik para hizmetlerine ilişkin limitleri internet adresinde yer almakta olup, kimlik teyidi yapılmamış Kullanıcı’lar için limitler MASAK mevzuatında belirtildiği sınırlar dahilindedir. Kullanıcı, Moneytolia tarafından belirlenen limitlerin dışında işlem gerçekleştirmeyeceğini kabul eder. Söz konusu limitlerin üzerinde işlem yapmak isteyen Kullanıcı’nın Moneytolia’ya talebini iletip onay alması gerekir.

h. Moneytolia, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya yapacağı bildirimleri Kullanıcı’nın kendisine bildirdiği e-posta, işyeri veya yerleşim yeri adresine, cep telefonuna göndererek veya çağrı merkezi aracılığı ile Kullanıcı’yı arayarak iletecektir. Kullanıcı’nın, işbu sözleşme kapsamındaki bilgilendirmelere ek bilgilendirme talebinde bulunması durumunda bu talep, Moneytolia tarafından kabul edildiği takdirde internet adresinde yer alan ücret karşılığında yerine getirilebilecektir. Kullanıcı, dilediği zamanda işbu Sözleşme’nin bir örneğine
internet adresinden ya da Moneytolia mobil uygulamasından ulaşabilecektir.

i. Moneytolia’nın Sözleşme ve eklerini tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkı saklıdır. Moneytolia tarafından Kullanıcı’ya, ilgili değişikliğin yürürlüğe girmesinden 30 (Otuz) gün öncesinde değişikliğin kapsamı, yürürlük tarihi ve Kullanıcı’nın Sözleşme’yi fesih hakkına ilişkin bilgileri içeren bir bildirim yapılacaktır. Bu durumda Kullanıcı, Sözleşme’yi feshedebilecektir. 30 (Otuz) günlük süre içinde Kullanıcı’nın fesih bildiriminde bulunmaması halinde, Kullanıcı ilgili değişikliği kabul etmiş sayılacaktır. Bu durumda Kullanıcı, Moneytolia’den herhangi bir talep hakkı olmayacağını kabul eder. TCMB mevzuatı kapsamında yapılacak herhangi bir değişiklik için 30 (otuz) günden daha kısa süre belirtilmesi durumunda bu husus Kullanıcı’ya yapılacak bildirimde iletilecek ve işbu maddede belirtilen süre yerine mevzuatın öngördüğü süre uygulanacaktır.

j. Moneytolia, olağanüstü veya beklenmeyen durumlar sebebiyle meydana gelebilecek kesintiler için mevzuat hükümlerinin emrettiği kurallara uygun olarak gerekli tedbirleri almakla
yükümlüdür.

k. Moneytolia, Hassas Ödeme Verileri dahil 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Kullanıcı tarafından işlenmesine açık rıza gösterilen bilgilerin gizliliğini sağlamakla
yükümlüdür.

l. Ödeme Emri’nin Gönderen sıfatını haiz Kullanıcı’lar tarafından verildiği ve Gönderen sıfatını haiz Kullanıcı’ların Ödeme Hizmeti sağlayıcısının Moneytolia olduğu durumlarda Moneytolia, Ödeme İşlemi’nin doğru gerçekleştirilmesinden Gönderen sıfatını haiz Kullanıcı’lara karşı sorumludur.

m. Ödeme emrinin gönderen tarafından verildiği ödeme işlemlerinde Moneytolia, ödeme işleminin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını gecikmeden gönderene iade eder ve tutarın ödeme hesabından düşülmüş olması halinde ödeme hesabını eski durumuna getirir.

n. Moneytolia, alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı olduğu durumda ödeme işlemi tutarının kendi hesaplarına aktarılmasını müteakip ödeme işlemini derhal alıcının hesabına aktarır ve
kullanıma hazır hale getirir.

o. Sözleşme kapsamında Moneytolia, Kullanıcı tarafından kendisine doğru bir şekilde iletilen bedellerin Alıcı veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’na, ilgili taraf ile akdetmiş bulunduğu sözleşme kapsamında belirtilen süreler içerisinde aktarılmasından sorumludur. Moneytolia bu sorumluluğunu yerine getirmediği takdirde Ödeme İşlemi’nin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını gecikmeden Kullanıcı’ya iade edecektir. Bu kapsamda Kullanıcı’nın herhangi bir faiz veya ücret ödemesinin söz konusu olması halinde, ilgili tutarlardan Moneytolia sorumlu olacaktır.

p. Moneytolia’nın Sistem Ortak’larının sistemlerine ya da Kullanıcı’lara yönelik ihlaller veya saldırılara (hacking, phishing vb.) yönelik herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

r. Moneytolia, bir Ödeme Emri’ni yerine getirmeyi reddettiği takdirde, diğer kanunlarda yer alan bilgi verilmesini engelleyici hükümler ile güvenliği tehdit edici objektif nedenlerin bulunması hali dışında red gerekçesini ve varsa redde sebep olan hataların ne şekilde düzeltilebileceğini önceden kararlaştırılan yönteme göre en kısa zamanda ve her halükarda en geç Ödeme Emri’nin alınmasını izleyen iş günü sonuna kadar Kullanıcı’ya bildirir.

5.2. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

a. Kullanıcı, Moneytolia’nın ürün ve hizmetlerini web uygulama ve mobil uygulama üzerinden kullanabilmektedir. Bununla birlikte web uygulama üzerinden yapılabilecek işlemler, mobil uygulama üzerinden yapılabilecek işlemlere kıyasla daha sınırlıdır. Kullanıcı web uygulama aracılığıyla; 

 • Elektronik para hesapları arası transfer gerçekleştiremez.
 • Kendi adına açılanlar dışında banka hesaplarından elektronik para hesabına para yükleme / çekme yapamaz.
 • Herhangi bir işlem türünde 2.750 TL’nin üstünde işlem gerçekleştiremez.

Kullanıcının yukarıda sayılan işlemleri gerçekleştirebilmek için mobil uygulamayı kullanması gerekmektedir. Kullanıcının Moneytolia’nın ürün ve hizmetlerini mobil uygulama üzerinden kullanmayı tercih etmesi durumunda cep telefonu üretici firmalarının online mağazalarına erişim yapıp mobil uygulama indirebilen, asgari olarak kullanıcının kimlik ve biyolojik verilerinin teyidini güvenle sağlayacak kalitede ön ve arka kamerası olan bir cep telefonu kullanması gerekmektedir.

b. Kullanıcı, Moneytolia’nın mevzuat kapsamındaki hizmetlerinin sunulması, risk varlığının tespiti, risk düzeyinin belirlenmesi, hizmet kalitesi, mevzuattaki yükümlülüğünün tam ve eksiksiz yerine getirilmesi, ödeme ve elektronik para hizmetlerinin tanıtım ve pazarlanması amacı ile hukuki ilişki devam ettiği sürece ve her halükarda hukuken işlemeye ilişkin meşru nedenler ortadan kalkıncaya kadar Kullanıcı’ya ait 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tanımlanan kişisel verilerinin Moneytolia ve/veya Moneytolia’nın doğrudan ya da dolaylı olarak iştirak ettiği şirketlere ya da Moneytolia’nın hâkim ortağının doğrudan ya da dolaylı olarak iştirak ettiği grup şirketleri tarafından Moneytolia ile karşılıklı olarak paylaşılmasına, bu bilgilerin Moneytolia ve/veya Moneytolia’nın doğrudan ya da dolaylı olarak iştirak ettiği şirketlere ya da Moneytolia’nın hâkim ortağının doğrudan ya da dolaylı olarak iştirak ettiği grup şirketleri tarafından işlenmesine, ayrıca anılan süreler ve amaçlar dâhilinde bu maddede sayılan kişisel verilerin Kullanıcı’nın mal ve hizmet sağladığı Üye İşyeri, Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları, İş Ortakları, Temsilcileri, Dış Hizmet Sağlayıcıları ilgili Finansal Kuruluşlar ve Bankalar ile karşılıklı olarak paylaşılmasına ve yine aynı amaçlarla bu taraflarca işlenmesine izin vermektedir.

c. Kullanıcı, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na istinaden Moneytolia’ya başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle Kullanıcı’nın kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Bu haklar, [email protected] e-posta adresine yazılı olarak ya da internet adresinde yer alan iletişim bilgileri ile telefon üzerinden ulaşılarak iletilebilir.

d. Moneytolia, işbu sözleşmenin 5.2.(c) maddesinde yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan iletebilir. Söz konusu taleplere ilişkin işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulunu’nun belirlediği tarife üzerinden Moneytolia’nın Kullanıcı’dan ücret talep etmesi mümkündür.

e. Kullanıcı, kendi adına ve kendi hesabına hareket ettiğini, başkası hesabına hareket etmesi halinde 5549 sayılı Kanun’a uygun olarak Moneytolia’ya yazılı olarak bildireceğini ve kimlik, iletişim ve diğer kimlik tespitine konu bilgilerinin değişmesi halinde bu durumu Moneytolia’ya yazılı olarak bildireceğini ve Kullanıcı’nın işbu madde kapsamındaki bildirimine istinaden, Moneytolia tarafından kimlik tespit / bilgi temin talebinde bulunulabileceğini kabul eder. Aksi halde Kullanıcı Moneytolia’nın, Kullanıcı nezdinde gerçekleşen yetkisiz, hatalı işlemler, 3. kişilerin haksız ya da hukuka aykırı kullanımı, dolandırıcılık vb. işlemlere ilişkin hiçbir hukuki / cezai sorumluluğunun olmayacağını ve Moneytolia’nın işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan eder.

f. Kullanıcı, Moneytolia nezdinde oluşturulacak Elektronik Para Hesabı’na ve gerekirse Elektronik Para Hesabı’nın ilintili olduğu Ödeme Aracı’na ve Hassas Ödeme Verileri’ne 3. kişilerin erişmesine hiçbir şekilde izin vermeyecek, bunların güvenliğini sağlamaktan bizzat sorumlu olacaktır. Kullanıcı ayrıca, Elektronik Para Hesabı’na ilişkin Kullanıcı adı ve şifresi gibi bilgiler dahil ve bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın Ödeme Aracı’na ve Hassas Ödeme Verileri’ne ilişkin bilgileri hiçbir şekilde 3. kişilere açıklamayacağını, kullandırmayacağını ve bu bilgileri kendisine verilme amacı dışında kullanmayacağını kabul eder. Kullanıcı, bu fıkrada yer alan yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmemesi durumunda Ödeme Aracı ve/veya Hassas Ödeme Verileri’nin yetkisi olmayan kişiler tarafından kullanılması ya da verilen amaç dışında kullanımı nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlara ilişkin olarak Moneytolia’nın herhangi bir sorumluluğunun söz konusu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

g. Kullanıcı, ödeme aracı ile ilgili müşteri güvenlik bilgilerinin korunmasına yönelik gerekli önlemleri almak ve ödeme aracını ihraç ve kullanım koşullarına uygun olarak kullanmakla yükümlüdür. Ödeme aracının kaybolması, çalınması veya iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemi öğrenmesi halinde, Kullanıcı durumu çağrı merkezi aracılığı ile derhal Moneytolia’ya bildirmekle yükümlüdür. Kullanıcı, ödeme aracını teslim aldığı ya da ödeme aracı üzerinde kullanım ve tasarruf imkanına sahip olduğu andan itibaren, gerekli güvenlik tedbirlerini almakla yükümlüdür.

h. Kullanıcı, yetkilendirmediği veya hatalı gerçekleştirilmiş Ödeme İşlemi’ni öğrendiği andan itibaren Moneytolia’ya gecikmeksizin bildirimde bulunmak suretiyle işlemin düzeltilmesini talep edebilir. Düzeltme talebi, her halükarda Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmesinden itibaren 13 (onüç) ay içerisinde yapılır.

ı. Kullanıcı’nın gerçekleşmiş bir Ödeme İşlemi’ni yetkilendirmediğini veya işlemin doğru bir şekilde gerçekleşmediğini iddia etmesi durumunda, bu işlemin Kullanıcı tarafından onaylandığını, doğru bir şekilde kaydedildiğini ve hesaplara işlendiğini ispat yükümlülüğü Moneytolia’ya aittir.

i. Yetkilendirilmemiş veya hatalı gerçekleşmiş ödeme işlemi ile ilgili olarak Gönderen sıfatını haiz Kullanıcı’nın Ödeme Aracı’nı hileli kullandığı ya da 5.2.(f) maddesinde yer alan yükümlülüklerini kasten veya ağır ihmalle yerine getirmediğine dair kuvvetli şüphe bulunması durumunda, Moneytolia işleme ilişkin düzeltme yapmadan önce, makul bir süreyle sınırlı olmak üzere, araştırma yapma hakkına sahiptir. Ödeme İşlemi’nin Kullanıcı tarafından yetkilendirilmeksizin ya da hatalı olarak gerçekleştiğinin ispatı durumunda, Gönderen sıfatını haiz Kullanıcı’nın ödeme hizmeti sağlayıcısının Moneytolia olduğu hallerde Moneytolia, bu Ödeme İşlemi’ne ilişkin tutarı derhal Gönderen’e iade etmek veya borçlandırılan Elektronik Para Hesabı’nı eski durumuna getirmekle yükümlüdür.

j. Kayıp veya çalıntı bir Ödeme Aracı’nın kullanılması ya da kişisel güvenlik bilgilerinin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle Ödeme Aracı’nın başkaları tarafından kullanılması durumunda Kullanıcı, 5.2.(g) maddesi uyarınca yaptığı bildirimden önceki 24 saat içerisinde gerçekleşen yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden doğan zararın 250 TL’ye kadar olan bölümünden sorumludur. Kullanıcı, yaptığı bildirimden sonra gerçekleşen yetkilendirmediği Ödeme İşlemleri’nden sorumlu olmayacaktır. Bununla birlikte, Kullanıcı, Ödeme Aracı’nı hileli kullanması veya işbu Sözleşmenin Ödeme Aracı ile ilgili hak ve yükümlülüklerini düzenleyen 5.2.(f) maddesinde yer alan yükümlülüklerini kasten veya ağır ihmalle yerine getirmemesi durumunda yetkilendirilmemiş işlemden doğan zararın tamamından sorumlu olacaktır.

k. Kullanıcı tarafından belirtilen kimlik tanımlayıcıya uygun şekilde yapılan ödeme işlemleri doğru gerçekleştirilmiş sayılır. Müşteri tarafından kimlik tanımlayıcıya ilave bilgiler verilmiş olsa dahi, Moneytolia Ödeme İşlemi’nin sadece Kimlik Tanımlayıcı ile gerçekleştirilmesinden sorumludur.

l. Kullanıcı tarafından belirtilen kimlik tanımlayıcının hatalı olması halinde, Moneytolia ödeme işleminin gerçekleştirilmemesinden veya hatalı gerçekleştirilmesinden sorumlu tutulamaz. Söz konusu durumda, Moneytolia hatalı ödeme işlemine konu olan fonları geri almak için gereken işlemleri yapar. Ancak, anılan fonları geri almak için Kullanıcı’dan katlandığı maliyetlerle orantılı bir ücret talep edebilir.

m. Moneytolia, alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı olduğu durumda ödeme emrinin gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısına doğru olarak gönderilmesinden alıcıya karşı sorumludur. Bu kapsamda ödeme işleminin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş olması durumunda Moneytolia, ödeme işlemine ilişkin ödeme emrini gecikmeksizin gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısına tekrar gönderir.

n. Ödeme Emri’nin Alıcı tarafından veya Alıcı aracılığıyla verildiği Ödeme İşlem’lerinde, Alıcı’nın Ödeme Hizmeti sağlayıcısının Ödeme Emri’ni Gönderen’in Ödeme Hizmeti sağlayıcısına doğru olarak gönderdiğini ispatlaması halinde, Ödeme İşlemi’nin doğru gerçekleştirilmesinden Gönderen’in Ödeme Hizmeti sağlayıcısı sorumlu olur. Gönderen’in Ödeme Hizmeti sağlayıcısı Ödeme İşlemi’nin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını gecikmeden Gönderen’e iade eder ve Elektronik Para Hesabı’nı eski durumuna getirir.

o. Moneytolia, gönderen ya da alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı olup olmadığına bakılmaksızın gerçekleştirilmeyen ya da hatalı gerçekleştirilen ödeme işlemlerinde sorumlu olup olmadığına bakmaksızın kullanıcı tarafından talep edilmesi halinde işlemin gerçekleştirilmemesinin veya hatalı gerçekleştirilmesinin nedenlerini tespit etmek için gerekli çalışmaları yapar ve ulaştığı sonuçları kullanıcıya bildirir.

p. Moneytolia, Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmemesi veya hatalı gerçekleştirilmesi sonucunda ilgililerin ödediği faiz ve ücretlerin tazmininden kendi Kullanıcı’larına karşı sorumludur.

r. Kullanıcı, ilgili Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirildiği tarihten itibaren 2 (iki) ay içinde, Alıcı tarafından yetkilendirilmiş veya Alıcı aracılığıyla başlatılan Ödeme İşlemi’nde yetkilendirme sırasında Ödeme İşlemi’ne ilişkin tutarın tam olarak belirtilmemesi ve gerçekleşen Ödeme İşlemi tutarının, harcama geçmişi, sözleşme şartları ve ilgili diğer hususlar dikkate alınarak öngörülen tutarı aşması halinde, ilgili mal veya hizmetin tüketilmemiş olması kaydı ile Ödeme İşlemi tutarı kadar geri ödeme yapılmasını talep edebilir. Moneytolia, Kullanıcı’dan talebine ilişkin gerçeğe dayalı kanıtlar sunmasını talep hakkına sahiptir. Ancak Ödeme İşlemi’ne ilişkin onayın doğrudan Moneytolia’ya verilmesi veya ödemenin gerçekleştirilmesi gereken tarihten en az 1 (bir) ay önce Kullanıcı’ya bildirimde bulunulması hallerinde, Kullanıcı ilgili Ödeme İşlemi için herhangi bir geri ödeme talep edemez. Bu madde uyarınca geri ödeme talebinde bulunulabilen hallerde Moneytolia, 10 (on) iş Günü içerisinde ödemeyi yapacak veya ret kararını nedenleri ile birlikte, Kullanıcı’nın başvurabileceği hukuki yolları da göstererek bildirecektir.

s. Ödeme ve elektronik para hizmetlerinin kullanılabileceği mecralar ile söz konusu hizmetler kullanılarak temin edilebilecek mal ve hizmetler, Mevzuat uyarınca münhasıran Moneytolia tarafından belirlenmektedir. Moneytolia, Kullanıcı’larını işbu sözleşmede belirtilen usulde bilgilendirerek söz konusu mecraları, mal ve/veya hizmetleri dilediği zaman değiştirebilecektir. Kullanıcı, bu kapsamda Moneytolia’den herhangi bir talep hakkı olmayacağını kabul eder.

ş. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetleri yasalara ve ahlaka aykırı amaçlarla ve yasalara veya ahlaka aykırı ürün veya hizmetlerin temini amacıyla kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın işbu madde başta olmak üzere işbu Sözleşme’ye aykırılığı halinde Moneytolia, aykırılık giderilene kadar Sözleşme ve Sözleşme kapsamında sağladığı hizmetleri askıya alabilecektir.

MADDE 6 - Çerçeve Sözleşmenin Uzaktan İletişim Aracı Kullanılarak Kurulması

Gerçek kişiler, işbu sözleşme kapsamında internet tabanlı uzaktan iletişim aracı teknolojisi kullanılarak Kullanıcı olarak kabul edilmektedir. Moneytolia’nın uzaktan iletişim aracı ile Kullanıcı edinmesi işlemi;

 • Kimlik tespitinin yapılabilmesi için gerçek kişiden gerekli bilgi ve belgelerin istenmesi,
 • Gerçek kişiden temin edilen bilgi ve belgelerin doğruluğunun optik karakter tanıma, NFC ve kart okuyucu yöntemlerinden en az birisi kullanarak kontrol edilmesi ve orijinallik, bütünlük, yıpranma ile tahrif edilme durumlarına ilişkin testlerin yapılması,
 • Gerçek kişinin onayının kayıt altına alınması,
 • Video, hareketli fotoğraf, çevrim içi görüntülü görüşme ve benzeri yöntemler kullanarak gerçek kişinin canlılık testinin yapılması ve kimliğinin doğrulanması,
 • Işık ve gürültü seviyesi, sinyal gücü ve benzeri kıstaslar açısından gerçek kişinin cihaz ve ortam kontrolünün yapılması aşamalarını içermektedir.

Uzaktan iletişim aracı ile Kullanıcı edinimi sırasında herhangi bir eksiklik veya aksaklık yaşanması durumunda gerçek kişi ile sözleşme kurulmuş olmaz. Kullanıcıların uzaktan iletişim aracı vasıtası ile sundukları ya da yükledikleri belgelere ilişkin uyuşmazlık olması durumunda Moneytolia’nın kayıtlarında yer alan belgeler dikkate alınır.

Uzaktan iletişim aracı ile gerçek kişiden alınan tüm bilgi ve belgeler 10 yıl süre ile Moneytolia kayıtlarında saklanır. Kullanıcı, söz konusu belgelere istediği an erişme hakkına sahiptir.

MADDE 7 - Fikri Mülkiyet

İş bu sözleşme ile Moneytolia, Kullanıcı’ya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını devir veya lisans gibi kullandırma hakkı sağlamamaktadır. Moneytolia’ya ait ve/veya Kullanıcı’nın kullanımında olan her nevi fikri mülkiyet hakkı konusu, unsuru, kullanımı ancak bu kapsamda yazılı ve açık bir mutabakat bulunması halinde mümkün olacak ve bununla sınırlı kalacaktır.

MADDE 8 - Mücbir Sebep

Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan, Taraflar’ın kontrolü haricinde ortaya çıkan ve öngörülemeyen, Taraflar’ın veya tek bir Taraf’ın çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen beşeri ve doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt, salgın hastalıklar (pandemi) ve Moneytolia’nın TCMB tarafından verilen faaliyet izninin geçici olarak kaldırılması halleri mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebe maruz kalan Taraf durumu derhal diğer Taraf’a yazılı olarak bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca Sözleşme kaldığı yerden devam eder. Mücbir sebep süresi boyunca hakları ifa edilmeyen Taraf’ın yükümlülükleri de askıya alınacaktır. Mücbir sebep halinin 90 (doksan) günden fazla sürmesi halinde, hakları ihlal edilen Taraf Sözleşme’yi tazminatsız olarak feshedebilir.

MADDE 9 - Sözleşmenin Süresi

İşbu sözleşme, imza tarihinde yürürlüğe girecek olup, 9. maddede belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır. 

MADDE 10 - Sözleşme’nin Feshi

Kullanıcı, Sözleşme’yi istediği zaman tek taraflı olarak ve gerekçe göstermeksizin en az 10 (on) gün önceden ihbar etmek koşuluyla feshedebilir. Kullanıcı’nın fesih hakkını kullanmak istemesi halinde, 0850 344 00 00 no’lu çağrı merkezine telefonla ya da [email protected] adresine yazılı olarak fesih talebini iletmesi gereklidir. Moneytolia fesih talebini aldıktan sonra, Kullanıcı’nın Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerini yerine getirmiş olması kaydıyla, mümkün olan en kısa süre içerisinde fesih işleminin gereklerini yerine getirir.

Moneytolia, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’den kaynaklanan herhangi bir mükellefiyetini zamanında yerinde getirmemesi veya sözleşmenin herhangi bir şekilde ihlal edilmesi durumunda, Ödeme Aracı’nı kullanıma kapatabilir, Sözleşme’yi feshederek borcun fer’ileri ile birlikte tamamen ödenmesini ve Ödeme Aracı’nın iadesini talep edebilir. Kullanıcı Moneytolia’ya 30 (otuz) gün önceden yazılı olarak bildirmek ve aynı zamanda Ödeme Aracı’nı iade etmek ve tüm borcu ferileri ile birlikte ödemek suretiyle Sözleşme’yi istediği zaman sona erdirebilir. Moneytolia, işbu Sözleşme’yi Kullanıcı’ya 30 (gün) öncesinden bildirmek suretiyle feshetme hakkını saklı tutar.

İşbu sözleşmenin feshini müteakip Moneytolia’nın Kullanıcı’dan alacakları ve varsa gecikme cezası vb. rızaen, bunun mümkün olmaması halinde ise hukuki yollardan tahsil edilir.

MADDE 11 – Kullanıcı’nın Sözleşmedeki Bilgi ve Koşullara Erişim Hakkı

Kullanıcı işbu Sözleşme’deki bilgi ve koşullara dilediği zaman internet adresi ve mobil uygulama üzerinden erişim hakkına sahiptir.

MADDE 12 - Şikayet ve İtirazlar

Moneytolia, Kullanıcı’nın ödeme hizmetiyle ilgili olarak yapacağı şikâyet ve itiraz başvurularını, başvuru tarihinden itibaren 20 (yirmi) gün içinde Kullanıcı’nın başvuru yöntemini kullanarak kanıtlanabilir ve gerekçeli bir şekilde cevaplandırmak zorundadır.

Kullanıcı, Moneytolia ile arasında bu Kanun ve alt mevzuatı kapsamında doğabilecek ihtilafların değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulması amacıyla 7.11.2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri ve diğer kanunlarla tanınmış müracaat hakları saklı kalmak kaydıyla, Birlik nezdinde oluşturulmuş hakem heyetlerine başvurabilir. Birlik nezdinde oluşturulmuş Bireysel Müşteri Hakem Heyeti’nin başvuru formu ve bilgilendirme broşürüne https://todeb.org.tr/sayfa/bireysel-musteri-hakem-heyeti/56/ adresli internet sitesi üzerinden ulaşılabilir. 

MADDE 13 - Yetkili Mahkeme ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Taraflar, ihtilaf halinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Sözleşmeyi Yazdır